Wettelijk bekendmaking

Door het feit zelf gebruik te maken van deze website betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd.

FEBIAC heeft als doelstelling u langs deze website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden”, zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.

FEBIAC wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken.

De naam en het logo van FEBIAC, de naam en de logo’s van Brussels International Motor Shows, namen en logo’s van firma’s en producten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden. Tenzij anderszins uitdrukkelijk vermeld mogen de teksten die door FEBIAC opgesteld zijn gekopieerd worden en dit op voorwaarde dat hun oorsprong duidelijk en zichtbaar wordt vermeld.
Par le fait même d’utiliser ce site web, vous marquez votre accord avec les conditions d’utilisation reprises ci-après.

FEBIAC a pour objectif de vous procurer sur ce site web des informations qu’elle estime correctes et tenues à jour.

Le matériel proposé par ce site web, en ce compris le matériel proposé par des sites liés, accessibles directement ou indirectement par le biais de ce site web, est présenté « dans l’état où il se trouve », sans garantie expresse, tacite ou implicite.

Les informations qui y sont reprises peuvent ne pas être complètes, tenues à jour, pertinentes ou correctes en tous leurs aspects.

FEBIAC décline toute responsabilité pour tout dommage, direct ou indirect, qui résulterait de leur utilisation. Le nom et le logo de FEBIAC, les noms et logos de toute société ou produit apparaissant sur le site web, ainsi que la forme et le contenu de ce site web sont protégés légalement.

Toute utilisation abusive en est interdite. Sauf indication explicite contraire les textes rédigés par FEBIAC qui y apparaissent peuvent être copiés à condition d’être accompagnés de la mention claire et précise de leur origine.